دومین دوره آموزش،توانمند سازی و ارزیابی خادمیاران روابط عمومی و موسسات تابعه

1402/04/26 تیر

واحد درسی « گزارش نویسی» به مدرسی آقای عماد وحدت

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: