پزشکانی که خادمیار شدند

1402/03/29 خرداد

حضور خادمیاران امام هشتم (ع) در حاشیه شهر مشهد در قالب اردوی جهادی «نذر شفا» و درمان مردم این منطقه

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: