توزیع ۲ هزار کیلو گوشت گرم به ارزش 600 میلیون تومان بین هزار خانواده کارگر

1402/02/10 اردیبهشت

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: