باسلام
لطفا متن ذیل را جهت ارسال برای همکاران خدمات خاص بنیاد کرامت ارسال فرمایید.

1402/01/29 فروردین

همکار گرامی با توجه به تغییر نرم افزار سرمایه انسانی سازمان مرکزی به سیستم یکپارچه(آینده نو)جهت ثبت فرمهای مرخصی، ماموریت، اصلاح تردد و محاسبه اضافه کاری در سامانه جدید اقدام فرمایید.آدرس:hrs.razavi.irنام کاربری: کد ملیرمز ورود: شماره شناسنامه$کد پرسنلی

همکار گرامی با توجه به تغییر نرم افزار سرمایه انسانی سازمان مرکزی به سیستم یکپارچه(آینده نو)جهت ثبت فرمهای مرخصی، ماموریت، اصلاح تردد و محاسبه اضافه کاری در سامانه جدید اقدام فرمایید.
آدرس:hrs.razavi.ir
نام کاربری: کد ملی
رمز ورود: شماره شناسنامه$کد پرسنلی

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: