توزیع غذای متبرک حضرت در آسایشگاه جانبازان امام خمینی مشهد

1402/01/27 فروردین

توزیع غذای متبرک حضرت در آسایشگاه جانبازان امام خمینی مشهد

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: