اردوی جهادی پزشکی خادمیاران رضوی

1401/09/07 آذر

اردوی جهادی پزشکی خادمیاران رضوی به همت مدیریت امور مجاورین بنیاد کرامت رضوی آستان قدس رضوی در دبستان دخترانه عترت برگزار شد.

اردوی جهادی پزشکی خادمیاران رضوی به همت مدیریت امور مجاورین بنیاد کرامت رضوی آستان قدس رضوی در دبستان دخترانه عترت برگزار شد.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: