خدمت رسانی در نقاط صفر مرزی

1401/08/25 آبان

در اربعین 1401 با توجه به بودجه، امریه و سهم مشارکت استانها، بنیاد کرامت رضوی با همکاری تعدادی از کانونهای خدمت رضوی در هشت مرز فعال كشور، با استقرار 24 موکب تحت عنوان مواکب امام رضا(ع) در چند حوزه خدماتی از جمله،: پذیرایی، اسکان، خدمات درمانی و سامت اقدام به خدم ترسانی به زائران نمود. […]

در اربعین 1401 با توجه به بودجه، امریه و سهم مشارکت استانها، بنیاد کرامت رضوی با همکاری تعدادی از کانونهای خدمت رضوی در هشت مرز فعال كشور، با استقرار 24 موکب تحت عنوان مواکب امام رضا(ع) در چند حوزه خدماتی از جمله،: پذیرایی، اسکان، خدمات درمانی و سامت اقدام به خدم ترسانی به زائران نمود. درهمین راستا طی بازه زمانی حدود 22 روز مبلغی بالغ بر 473 میلیارد ریال با مشارکت کانونهای خدمت رضوی هزینه گردید که اقام حمایتی آستان قدس مبلغی در حدود 151 میلیارد ریال بود. از طرفی در تعامل با برخی از نهادها مبلغ 140 میلیارد ریال مشارکت توسط بنیاد کرامت جذب گردید.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: