اردوی جهادی “نذر شفا” در روستای پستخوری سرخس

1400/11/19 بهمن

اردوی جهادی سلامت “نذر شفا” به همت معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی و بیمارستان رضوی روز جمعه ١۵ بهمن ١۴٠٠ در روستای پستخوری شهرستان سرخس برگزار شد.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: