گزارش اقدامات بنیاد کرامت رضوی در موج پنجم کرونا، پیرو دستور ۸ ماده ای تولیت آستان قدس رضوی

1400/07/26 مهر

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: