تهیه وتوزیع 45بسته گوشت

1400/06/17 شهریور

هرکدام یک کیلو گرم به ارزش هربسته 12000000ریال جمعا 54000000 ریال می باشد وتهیه یک راس گوسفند وتوزیع 30 بسته گوشت قربانی برای خانواده های نیازمند ارزش هربسته یک کیلو ی 1200000ریال مجموعاً 36000000 ریال می باشد. 

هرکدام یک کیلو گرم به ارزش هربسته 12000000ریال جمعا 54000000 ریال می باشد وتهیه یک راس گوسفند وتوزیع 30 بسته گوشت قربانی برای خانواده های نیازمند ارزش هربسته یک کیلو ی 1200000ریال مجموعاً 36000000 ریال می باشد. 

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: