این نشست با حضور محمدحسین استاد آقا؛ مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی و امین توکلی؛ معاون اماکن متبرکه آستان قدس رضوی با محوریت «ساماندهی شبکه خادمیاران رضوی سراسر کشور» در اردوگاه فرهنگی و تربیتی امام رضا(ع) برگزار شد.