✅ پویش-مسابقه بزرگ «راز سلیمانی»

1399/10/11 دی

🧩 کتابخوانی+ مراحل تعاملی جذاببا محوریت کتاب ارزشمند «مکتب سلیمانی» 🎁 ۵٠٠میلیون ریال جایزه🚛 ارسال رایگان + ٣٠% تخفیف 🔸تهیه کتاب و ثبت‌نام: raaz.javanan.org یا ارسال عدد ۵ به ١٠٠٠٨٨٨ ➕ تخفیف ویژه به مجموعه‌های مردمی و درخواست‌های عمده 💫 #موسسهجوانانآستانقدسرضوی💫#بنیادکرامترضوی✅ @raazsoleimany

🧩 کتابخوانی+ مراحل تعاملی جذاب
با محوریت کتاب ارزشمند «مکتب سلیمانی»

🎁 ۵٠٠میلیون ریال جایزه
🚛 ارسال رایگان + ٣٠% تخفیف

🔸تهیه کتاب و ثبت‌نام: raaz.javanan.org یا ارسال عدد ۵ به ١٠٠٠٨٨٨

➕ تخفیف ویژه به مجموعه‌های مردمی و درخواست‌های عمده

💫 #موسسهجوانانآستانقدسرضوی
💫#بنیادکرامترضوی
✅ @raazsoleimany

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: