🧩 کتابخوانی+ مراحل تعاملی جذاب
با محوریت کتاب ارزشمند «مکتب سلیمانی»

🎁 ۵٠٠میلیون ریال جایزه
🚛 ارسال رایگان + ٣٠% تخفیف

🔸تهیه کتاب و ثبت‌نام: raaz.javanan.org یا ارسال عدد ۵ به ١٠٠٠٨٨٨

➕ تخفیف ویژه به مجموعه‌های مردمی و درخواست‌های عمده

💫 #موسسهجوانانآستانقدسرضوی
💫#بنیادکرامترضوی
✅ @raazsoleimany