اسکان ارزان قیمت برای زایٔران کم بضاعت از دغدغه های جدی آستان قدس است
?با احداث زایٔر شهر و زایٔر سرای رضوی تلاش کردیم بخشی از نیاز اسکان ارزان قیمت را مرتفع سازیم اما هنوز مشهد تا شرایط ایده آل برای اسکان زایٔران فاصله بسیاری دارد.
?آستان قدس رضوی به میزان توان و مقدورات برای فراهم آوردن شرایط اسکان ارزان و‌مناسب برای زایٔران با نهادهای ذی ربط همکاری خواهد کرد.
?هم اکنون طرح های مختلفی را برای فراهم آوردن شرایط اسکان مناسب و ارزان زایٔران در دست بررسی داریم.