شرح وظایف موسسه موقوفه زائر- اداره زائر شهر/ زائر سرا/ مجتمع های بین راهی

  1. شناسایی مخاطبین و مشتریان هدف و تدوین برنامه های لازم جهت جذب مخاطب و بهره برداری حداکثری از امکانات با اولویت خدمات رسانی به موسسات تابعه بنیاد کرامت و سایر موسسات آستان قدس
  2. تدوین برنامه تبلیغاتی و اطلاع رسانی ها و اجرای آن و راه اندازی شبکه های اجتماعی و وب سایت
  3. جذب و آموزش پرسنل مجتمع
  4. اجرای برنامه های فرهنگی متناسب با رویدادها و وقایع روز
  5. نظارت دقیق و بازدید مستمر از تاسیسات ،اماکن، تجهیزات، مشاعات و بلوکها بمنظور حصول اطمینان از عدم وجود مشکلات، معایب و نواقص
  6. تنظیم گزارش های مالی و برآورد هزینه سالیانه مجتمع بمنظور شفاف سازی و طرح و تصویب توسط بنیاد
  7. اقدام به موقع و مؤثر جهت تأمین نیازهای عمرانی وتاسیساتی اعم از مصرفی وغیر مصرفی بمنظور حفظ، تعمیر و نگهداری
  8. تهیه گزارش ماهیانه در مورد اقدامات انجام شده ، ارائه لیست هزینه های مربوطه به انضمام فاکتور معتبر وسایر اسناد شفاف