مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی

1399/04/03 تیر

مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی
سازماندهی و گسترش شبکه داوطلبان خدمت رضوی

شرح وظایف اداره امور خادمیاری

  1. شناسایی و گزینش داوطلبان خدمت
  2. طراحی و استقرار نظام توسعه فعالیت‌های خادمیاری
  3. طراحی و استقرار نظام ارزشیابی و نظارت بر عملکرد خادمیاران
  4. راه اندازی سامانه و فرآیند جذب خادمیاران
  5. دریافت گزارشات فعالیت های خادمیاران و استقرار سامانه ارتقاء خادمیاران
  6. زمینه سازی حضور خادمیاران برگزیده در حرم مطهر و بهره مندی از برخی خدمات آستان قدس
  7. ایجاد بستر مشارکت خادمیاران در موضوع خدمت رسانی

 

روایت 125 فعالیت کانون‌های خدمت رضوی استان‌های سراسر کشور

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: