شما هم می توانید بانی زیارت شوید و در این حرکت عظیم سهم داشته باشید.
بسم الله
کمک‌های نقدی از طریق

# ۸۸۸۸*۷۸۰*