چهاردهمین کاروان طرح بانی زیارت از شهر جیرفت و کرج به وصال کوی یار رسید.

1398/05/15 مرداد

شما هم می توانید بانی زیارت شوید و در این حرکت عظیم سهم داشته باشید. بسم الله کمک‌های نقدی از طریق # ۸۸۸۸*۷۸۰*

شما هم می توانید بانی زیارت شوید و در این حرکت عظیم سهم داشته باشید.
بسم الله
کمک‌های نقدی از طریق

# ۸۸۸۸*۷۸۰*

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: