از نخستین روز سیل پل دختر ، بچه های زیادی مشغول خدمت رسانی و مجاهدت شبانه روزی هستند، اما حجم خرابی ها و آسیب به منازل ، اقتضای استمرار این خدمات را دارد.

آنچه میبینید ، بخش اول گزارشی از وضیعت این روزهای پل دختر است.