با سیل، زندگی مردم زیر آب رفت.

برای راه افتادن دوباره زندگی، خیلی چیز ها باید به آنها برسانیم.

نباید تنها بمانند. در کنار کمک های روزمره و اولیه مثل غذا و لوازم بهداشتی و …از این مهم غفلت نکردیم .

محموله شامل ششصد تخته فرش ماشینی بین ششصد خانواده که سیل زندگی شان را از بین برده بود توزیع شد.