اسکان زائران در دهه آخر ماه صفر در قالب طرح دارالکرامه

1402/06/27 شهریور

اسکان زائران بارگاه منور رضوی در دهه آخر صفر

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: