اعزام اتوبوس‌های سیار درمانی بنیاد کرامت رضوی به مهران

1402/05/31 مرداد

اتوبوس‌های سیار درمانی بیمارستان رضوی

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: