بنیاد کرامت رضوی

گزارش تصویری

پادشاهان همه مبهوت مقامت گویند؛ این چه شاهی است مگر این همه نوکر دارد