بنیاد کرامت رضوی

شور

پادشاهان همه مبهوت مقامت گویند؛ این چه شاهی است مگر این همه نوکر دارد