بنیاد کرامت رضوی

شهید حاج قاسم سلیمانی

🧩 کتابخوانی+ مراحل تعاملی جذاببا محوریت کتاب ارزشمند «مکتب سلیمانی» 🎁 ۵٠٠میلیون ریال جایزه🚛 ارسال رایگان + ٣٠% تخفیف 🔸تهیه کتاب و ثبت‌نام: raaz.javanan.org یا ارسال عدد ۵ به ١٠٠٠٨٨٨ ➕ تخفیف ویژه به مجموعه‌های مردمی و درخواست‌های عمده 💫 #موسسهجوانانآستانقدسرضوی💫#بنیادکرامترضوی✅ @raazsoleimany