بنیاد کرامت رضوی

شمیم

«باران باشیم» عنوان طرح اطعام محرومین است که قربان تا غدیر ۱۳۹۷ از سوی بنیاد کرامت امام رضا(ع) با اهداف متعالی برپا شد.