بنیاد کرامت رضوی

خرمشهر

بنیاد کرامت امام رضا(ع) در بحران کم آبی خرمشهر با حضور در آن منطقه ۱۲ میلیون لیتر آب آشامیدنی را بین مردم توزیع کرد.