بنیاد کرامت رضوی

خادم

بخشی از فعالیت‌های خادمان در شهر مهران؛ از آشپزی و پذیرایی تا نظافت و خدمات درمانی…

حال و هوای مرز مهران و خدمات متنوع خادمان به زوار