تست توضیحات
بنیاد کرامت رضوی

رئیس دفتر

سید وحید موسویان

جانشین

سید وحید سعادت

معاونت طرح و برنامه

علیرضا حبیبی

معاونت اداری و پشتیبانی

کیا مهدی رضوی

مرکز خادمیاری و کانون های خدمت رضوی

خانم دژبرد

مرکز امور بانوان و خانواده

رضا آذریان

مدير مركز جامع مشاوره

مجتبی مختاری

امور جوانان و تشکل های انقلابی

جعفر رئيسيان زاده

معاونت خدمات اجتماعی

حمزه سپهریان

موسسه موقوفه زائر

علیرضا تاج فیروز

موسسه تربیت بدنی