چارت سازمانی

تست توضیحات
بنیاد کرامت رضوی
مرکز امور بانوان و خانواده
موسسه امور جوانان و 
تشکل های انقلابی
مرکز مشاوره
مرکز امور بانوان و خانواده
موسسه امور جوانان و 
تشکل های انقلابی
مرکز مشاوره
رئیس دفتر
معاونت اداری و پشتیبانی
محمد حسینی

جانشین

معاونت طرح و برنامه
مرکز خادمیاری و
کانون های خدمت رضوی