معاونت اداری مالی و پشتیبانی

 

علیرضا حبیبی

معاون اداری مالی و پشتیبانی

 

  1. تدوین برنامه‌ و سیاستهای اجرایی و عملیاتی در حوزه های مالی و اداری و منابع انسانی
  2. کنترل و نظارت در امر تحقق اهداف و راهبردهای حوزه معاونت
  3. مدیریت برآورد منابع، بودجه و اعتبارات سالانه مورد نیاز بنیاد و پیگیری تصویب و تأمین و تخصیص بهینه منابع به واحدهای مربوطه
  4. مدیریت منابع مالی و اعتباری بنیاد و نظارت و پیگیری جهت تأمین و تخصیص بهینه منابع
  5. برنامه‌ریزی در جهت ارتقاء دانش علمی و عملی و مهارت کارشناسان و کارکنان و مدیران بنیاد و واحدهای تابعه
  6. طراحی و تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات اداری، مالی، پرسنلی و تشکیلاتی و نظارت بر حسن اجرای آنها
  7. برنامه‌ریزی و کنترل و نظارت مستمر بر مدیریت منابع مالی و نحوه هزینه‌کرد آن و ارایه پیشنهادات بهبود و اصلاح به مسئولین مربوطه
  8. کنترل و نظارت در استفاده مناسب از امکانات، منابع و تجهیزات موجود و اعمال سیاست‌های بهینه در تعویض، تعمیر و اصلاح دارایی‌ها
  9. مدیریت تأمین و تدارک اقلام، مواد و تجهیزات مورد نیاز با توجه به صرفه و صلاح اقتصادی بنیاد
  10. بررسی و شناسایی کاستی‌ها و عوارض موجود در حوزه‌های اداری، مالی و پرسنلی و ارایه پیشنهادات بهبود و اصلاح به مسئولین مربوطه