تست توضیحات
بنیاد کرامت رضوی

علی رضا ذوالقدر

رئیس دفتر

...........

جانشین

ميثم ظهوريان ابوترابي

معاونت طرح و برنامه

علیرضا حبیبی

معاونت اداری و پشتیبانی

جعفر رئيسيان زاده

معاونت خدمات اجتماعی

خانم دژبرد

مرکز امور بانوان و خانواده

رضا آذریان

مدير مركز جامع مشاوره

مجتبی مختاری

امور جوانان و تشکل های انقلابی

احمد میرزاده

مرکز خادمیاری و کانون های خدمت رضوی

سید هاشم حسینی

موسسه موقوفه زائر

رضا امین زاده

موسسه تربیت بدنی