بنیاد کرامت رضوی

سفره مهربانی ۳
شـما مـی توانید از میان مـبالغ پـیشنهادی گزینه ای را انـتخاب و یا خـودتـان مـبلغی را وارد کنید...
5000 تومان
10,000 تومان
20,000 تومان
50,000 تومان
100,000 تومان
200,000 تومان
مبلغی را وارد نمایید
هدف
1,000,000,000
جمع آوری شده
350,000,000
موفقیت
35%