بنیاد کرامت رضوی

90,000

تعداد سبد های معیشتی در کل کشور مرحله اول سفرمهربانی

312,472

تعداد سبد های معیشتی در کل کشور مرحله دوم سفرمهربانی

62,000

بن کارت خرید نان به محرومین سراسر کشور

888,000

بسته حمایتی در ماه مبارک رمضان 1400

گالری