اعضای این معاونت شامل:

مسؤول تشکل‌­های خیریه و رهبران اجتماعی

مسؤول امور استان­ها

مسؤول شبکه داوطلبان