اعضای این معاونت شامل:

مسؤول برنامه‌­های تلویزیونی

مسؤول فضای مجازی

مسؤول امور مشارکت­ها