اعضای این معاونت شامل:

مسؤول برنامه­ ریزی راهبردی

مسؤول بودجه و نظارت

مسؤول فن­‌آوری و فرآیندها

کارشناس مسؤول برنامه‌­ریزی