اعضای این معاونت شامل:

مسؤول اداری و مالی

کارشناس مسؤول رسیدگی به اسناد

کارشناس مسؤول صدور اسناد

کارشناس حسابداری اموال و انبار

مسؤول پشتیبانی

کارپرداز پشتیبانی

خدمات

دو نگهبان