سفره مهربانی 4

1400/06/14 شهریور

تامین  888 هزار بسته حمایتی با یاری مومنانه خادمیاران رضوی در سراسر کشور

تامین  888 هزار بسته حمایتی با یاری مومنانه خادمیاران رضوی در سراسر کشور

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: