مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی

1399/04/03 تیر

مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی
سازماندهی و گسترش شبکه داوطلبان خدمت رضوی

شرح وظایف اداره امور خادمیاری

  1. شناسایی و گزینش داوطلبان خدمت
  2. طراحی و استقرار نظام توسعه فعالیت‌های خادمیاری
  3. طراحی و استقرار نظام ارزشیابی و نظارت بر عملکرد خادمیاران
  4. راه اندازی سامانه و فرآیند جذب خادمیاران
  5. دریافت گزارشات فعالیت های خادمیاران و استقرار سامانه ارتقاء خادمیاران
  6. زمینه سازی حضور خادمیاران برگزیده در حرم مطهر و بهره مندی از برخی خدمات آستان قدس
  7. ایجاد بستر مشارکت خادمیاران در موضوع خدمت رسانی

 

روایت 125 فعالیت کانون‌های خدمت رضوی استان‌های سراسر کشور

افزودن دیدگاه جدید: