به کمک هم میتوانیم یاریگر باشیم

بنیاد کرامت
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
1934

خانواده‌های تحت پوشش

4374196

تعداد اطعام

415067

بسته های فرهنگی

108791

کودک تحت پوشش